Tiếng Việt

Thành Phố đang lập kế hoạch thực hiện các biện pháp giảm tốc độ xe cộ (traffic calming) cho khu vực Hastings-Sunrise (Cầu vượt Adanac). Dự án giảm tốc độ xe cộ này nhằm thu hút cộng đồng tham gia đánh giá, thiết kế và thực hiện các biện pháp giảm tốc độ xe cộ để giúp giải quyết những khó khăn do xe cộ gây ra cho khu dân cư. Chúng tôi mời quý vị tham gia vào giai đoạn đầu tiên của tiến trình tham gia hai giai đoạn để chia sẻ phản hồi của quý vị liên quan đến những mối quan ngại về giao thông trong khu vực, chẳng hạn như lưu lượng giao thông hoặc các cân nhắc về tốc độ và sự an toàn. Khảo sát trực tuyến của chúng tôi bằng tiếng Anh, song quý vị có thể tìm thấy công cụ dịch tự động nằm ở phía trên cùng bên phải của trang mạng này: www.shapeyourcity.ca/adanac-overpass

Để chia sẻ ý kiến đóng góp của mình qua điện thoại bằng tiếng Việt, vui lòng gọi đến số 3-1-1 trước Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023. Quý vị sẽ được chào đón bằng một tin nhắn thoại tự động. Vui lòng giữ máy cho đến khi quý vị nói chuyện với một người và báo cho họ thứ tiếng mà quý vị muốn sử dụng.

Quý vị cũng có thể đưa ra phản hồi bằng tiếng Việt qua email đến adanac-overpass@vancouver.ca.

Categories: Tiếng Việt
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
<span class="translation_missing" title="translation missing: en-US.projects.blog_posts.show.load_comment_text">Load Comment Text</span>