September 20 2020

Bắt đầu mời gọi công chúng tham gia vào Ngân sách 2021

November 2020

Dự thảo ngân sách được công bố vào cuối tháng 11

December 01 2020

Dự thảo Ngân sách năm 2021 được trình cho các Thành viên Hội đồng Thành phố.

Công chúng có thể ghi tên để phát biểu tại Hội đồng Thành phố.

December 08 2020

Hội đồng Thành phố thảo luận và biểu quyết về ngân sách cuối cùng

August → November 2020

Các kế hoạch dịch vụ và ngân sách liên quan được chuẩn bị

August 17 2020

Bắt đầu mời gọi công chúng tham gia vào Ngân sách 2021