ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ! (Punjabi)

CLOSED: This discussion has concluded.

ਕੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ-ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

  • ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ (ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 10, 2023, 2023 ਹੈ)
  • ਸਾਡੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
  • ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਪੜ੍ਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

Categories: ਪੰਜਾਬੀ
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
<span class="translation_missing" title="translation missing: en-US.projects.blog_posts.show.load_comment_text">Load Comment Text</span>