Budget 2021 | Tagalog

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Consultation has concluded

Vancouver Budget 2021 brand

Intsik | Punjabi | Vietnamese | Ingles


Ibahagi sa amin ang mga nasasaisip ninyo ngayon

Bawat taon naghahanda ang pamahalaan ng lungsod ng annual operating at capital budget at ng five-year financial plan para sa konsiderasyon ng Konseho ng Lungsod. Sa mga darating na buwan, gamamit kami ng ilang paraan para makipag-ugnay sa publiko:

 • para makinig sa inyong mga prayoridad sa paggasta at
 • para makuha ang inyong mga opinion tungkol sa pamamahala ng Lungsod hinggil sa pananalapi nito para sa mga mamamayan.

Sa unang bahagi ng Disyembre, ang draft budget para sa 2021 ay ihaharap sa Konseho ng Lungsod para masuri at maaprubahan.


Mga paraan para ikaw ay makasangkot:

 • Kumpletuhin ang aming survey tungkol sa inyong mga prayoridad para sa paggasta ng Lungsod at pamamahala sa pananalapi at buwis – magsasara ang survey sa Setyembre 25
 • • Subukang balansihin ang budget ng Lungsod gamit ang bagong naming interaktibong kasangkapang website ‘Balansihin ang Budget’ (Balance the Budget) at ipaalam sa amin kung saan sa palagay mo ninyo dapat kaming gumasta ng mas malakihigit o mas kaunti
 • Magrehistro para magsalita sa pulong ng Konseho ng Lungsod sa Disyembre 1 sa telepono o sa personal –vancouver.ca/council-meetings
 • Direktang kontakin ang Mayor at Konseho sa pamamagitan ng vancouver.ca/contact-council
 • Ibahagi ang mga oportunidad na ito sa mga kakilala ninyo

Intsik | Punjabi | Vietnamese | Ingles


Ibahagi sa amin ang mga nasasaisip ninyo ngayon

Bawat taon naghahanda ang pamahalaan ng lungsod ng annual operating at capital budget at ng five-year financial plan para sa konsiderasyon ng Konseho ng Lungsod. Sa mga darating na buwan, gamamit kami ng ilang paraan para makipag-ugnay sa publiko:

 • para makinig sa inyong mga prayoridad sa paggasta at
 • para makuha ang inyong mga opinion tungkol sa pamamahala ng Lungsod hinggil sa pananalapi nito para sa mga mamamayan.

Sa unang bahagi ng Disyembre, ang draft budget para sa 2021 ay ihaharap sa Konseho ng Lungsod para masuri at maaprubahan.


Mga paraan para ikaw ay makasangkot:

 • Kumpletuhin ang aming survey tungkol sa inyong mga prayoridad para sa paggasta ng Lungsod at pamamahala sa pananalapi at buwis – magsasara ang survey sa Setyembre 25
 • • Subukang balansihin ang budget ng Lungsod gamit ang bagong naming interaktibong kasangkapang website ‘Balansihin ang Budget’ (Balance the Budget) at ipaalam sa amin kung saan sa palagay mo ninyo dapat kaming gumasta ng mas malakihigit o mas kaunti
 • Magrehistro para magsalita sa pulong ng Konseho ng Lungsod sa Disyembre 1 sa telepono o sa personal –vancouver.ca/council-meetings
 • Direktang kontakin ang Mayor at Konseho sa pamamagitan ng vancouver.ca/contact-council
 • Ibahagi ang mga oportunidad na ito sa mga kakilala ninyo

 • Nais naming makarinig mula sa iyo.

  Nakatira ka ba o may-ari/nagpapatakbo ng Negosyo sa Vancouver?

  Gawin ang aming taunang budget survey para ipaalam sa amin ang mga prayoridad mo sa paggasta ng Lungsod sa 2021. Magsasara ang survey na ito sa Setyembre 25, 2020.

  Ibahagi saamin ang mga nasasaisip 

  Consultation has concluded
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link