Hot water at home

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
Mid-installation of electric hot water tank with blue tool box on the floor and electrical panel on the wall

繁體中文資訊 | 简体中文信息 | Thông tin bằng Tiếng Việt | Impormasyon sa Tagalog | ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Improving the efficiency of hot water heaters at home

The City of Vancouver regularly updates its building code requirements as technology improves and higher efficiency equipment becomes readily available.

Between Thursday, Nov 16 to Sunday, Dec 10, residents are invited to provide feedback on proposed changes to the Vancouver Building By-law that would require higher efficiency domestic hot water equipment in existing detached homes in two scenarios:

1. Home renovation over $75,000 would no longer be required to upgrade insulation and air-tightness, and instead would be required to replace existing hot water heaters with higher efficiency equipment (expected to begin in July 2024).

2. When domestic hot water equipment is replaced (expected to begin in January 2025).

"Higher efficiency" means equipment that is at least 100% efficient, which includes electric water heaters, electric heat pump systems, hybrid gas/electric systems, and high-efficiency gas heat pumps.

A series of exceptions are also being proposed to provide some flexibility in the early years of implementing the proposed changes.

The proposed updates to equipment standards would reduce Vancouver’s emissions by about 7,300 tonnes per year, every year once fully implemented (up to 22,000 tonnes per year reduction after three years of implementation, which is equivalent to taking 5,400 cars off the road).

Engagement for Hot Water at Home closed on Sunday, December 10.

Feedback collected during the engagement process will help inform regulatory changes. Results from this engagement process will be available with the staff report to Council in early 2024.

繁體中文資訊 | 简体中文信息 | Thông tin bằng Tiếng Việt | Impormasyon sa Tagalog | ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Improving the efficiency of hot water heaters at home

The City of Vancouver regularly updates its building code requirements as technology improves and higher efficiency equipment becomes readily available.

Between Thursday, Nov 16 to Sunday, Dec 10, residents are invited to provide feedback on proposed changes to the Vancouver Building By-law that would require higher efficiency domestic hot water equipment in existing detached homes in two scenarios:

1. Home renovation over $75,000 would no longer be required to upgrade insulation and air-tightness, and instead would be required to replace existing hot water heaters with higher efficiency equipment (expected to begin in July 2024).

2. When domestic hot water equipment is replaced (expected to begin in January 2025).

"Higher efficiency" means equipment that is at least 100% efficient, which includes electric water heaters, electric heat pump systems, hybrid gas/electric systems, and high-efficiency gas heat pumps.

A series of exceptions are also being proposed to provide some flexibility in the early years of implementing the proposed changes.

The proposed updates to equipment standards would reduce Vancouver’s emissions by about 7,300 tonnes per year, every year once fully implemented (up to 22,000 tonnes per year reduction after three years of implementation, which is equivalent to taking 5,400 cars off the road).

Engagement for Hot Water at Home closed on Sunday, December 10.

Feedback collected during the engagement process will help inform regulatory changes. Results from this engagement process will be available with the staff report to Council in early 2024.

 • Survey for Hot Water at Home is now closed

  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

  Our engagement process was open from Thursday, November 16 to Sunday, December 10, 2023. Thank you to everyone who completed a survey, submitted a question, or attended a feedback session.

  Next steps are for staff to read and analyze feedback, and make adjustments to the regulatory policy. An engagement summary report will be included as part of the staff report to Council in 2024.


 • Fall 2023 engagement

  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

  Tell us what you think

  We’re looking for your feedback to help shape the details of hot water equipment replacement requirements in existing detached homes.

  Your feedback will be used to inform these regulatory changes expected to take place beginning in 2024. Results from this engagement process will be available with the staff report to Council in early 2024. • May 2022: New regulations approved for space heating and hot water

  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

  Following a series of engagements from 2021 - 2022 on both space heating and hot water regulations, City staff brought forward two new regulations to Council, that were approved on May 17, 2022:

  • All air conditioning units permanently installed into detached homes are to be two-directional heat pumps (can provide both cooling and warming).
  • All renovations greater than $250,000 in value must include electric space and hot water heating upgrades.

  Two pieces of regulation included in the public and industry engagement process were deferred to 2023 and 2024, to allow more time to refine the regulations and conduct further consultations. These pieces included:

  • Time of replacement for hot water heating equipment in detached homes.
  • Time of replacement for space heating equipment in detached homes.
 • 繁體中文資訊 - Traditional Chinese information

  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

  告訴我們您有什麼想法

  我們邀請溫哥華居民通過以下方法提供反饋意見,以幫助決定現有獨立屋的熱水設備更換規定的細節:

  您如對這些建議的修改有什麼意見,可發電郵至:green.buildings@vancouver.ca

  反饋意見將會用來為這些建議的修改提供訊息。這個參與流程得出的結果, 將可見於2024年初職員向市議會提交的報告。


  繁體中文資訊

 • 简体中文信息 - Simplified Chinese information

  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

  请告诉我们您的想法

  我们邀请温哥华居民提供反馈,帮助我们完善现有独立住宅热水设备更换要求的细节:

  如果您对这些拟议的修改有任何意见,您可以发送电子邮件至:green.buildings@vancouver.ca

  这些反馈将用来指导我们对这些拟议的修改进行调整和改进。问卷调查的结果将于2024年初在向市议会提交的工作人员报告中公布。


  简体中文信息

 • Thông tin bằng Tiếng Việt - Vietnamese information

  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

  Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị

  Cư dân tại Vancouver được mời đóng góp ý kiến để giúp soạn chi tiết về các điều kiện thay mới thiết bị nước nóng trong những căn nhà biệt lập hiện nay bằng cách:

  Nếu quý vị có bất cứ nhận xét nào về các đề nghị thay đổi này, quý vị có thể gửi email đến: green.buildings@vancouver.ca

  Ý kiến đóng góp sẽ được dùng để hướng dẫn các đề nghị thay đổi này. Kết quả tiến trình tham gia này sẽ được ghi trong phúc trình của nhân viên cho Hội Đồng Thành Phố trong khoảng đầu năm 2024.


  Thông tin bằng Tiếng Việt

 • Impormasyon sa Tagalog - Tagalog information

  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

  Sabihin sa amin ang iyong mga puna

  Ang Vancouver residents ay iniimbitang magbigay ng feedback para sa hot water equipment replacement requirements sa kasalukuyang detached homes sa pamamagitan ng:


  Kung mayroon kang anumang mga puna tungkol sa mga iminumungkahing pagbabagong ito, magpadala ng email sa: green.buildings@vancouver.ca


  Ang feedback ay gagamitin para sa mga iminumungkahing pagbabagong ito. Ang mga resulta mula sa survey na ito ay magiging available sa staff report sa Council sa simula ng 2024.


  Impormasyon sa Tagalog

 • ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - Punjabi information

  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

  ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ

  ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਟੈਚਡ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

  ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: green.buildings@vancouver.ca

  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।


  ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Page last updated: 15 Dec 2023, 12:25 PM