Enero 2023 - Potensiyal na pagbabago sa boundary ng lugar ng pag-aaral (Tagalog)

Potensiyal na pagbabago sa boundary ng lugar ng pag-aaral

Vancouver Plan, inaprubahan noong Hulyo 2022, ay nagbibigay ng pangmatagalang plano para sa Lungsod. Tinitingnan naming baguhin ang boundary ng plano ng lugar ng pag-aaral para makasama ang ilang mga lugar na natukoy bilang ‘mga village’ sa Vancouver Plan.

Ang ‘mga village’ ng Vancouver Plan ay nakikinita na naka-orient sa paligid ng maliit na koleksiyon ng mga komersiyal at pang komunidad na paggamit na nakakapagbigay ng mga lokal na trabaho, mga pang-araw-araw na pangangailangan, at paglalagay ng lugar sa komunidad at mga panlipunang koneksiyon. Ang mga bagong opsiyon sa pabahay, sa anyo ng mga multiplex, townhome, at mga low-rise na apartment na hanggang 6 na palapag, ay magdadala ng mas maraming tao na magkakaiba ang edad, kita at background sa komunidad.

Sa yugto ng Draft Plan, ang final na mga boundary sa lugar ng pag-aaral para sa Plano ng Lugar ng Rupert at Renfrew Station ay kukumpirmahin.


Mapang pinapakita ang Mga Village ng Vancouver Plan ay nakakulay na light blueMapa ng Lugar ng Rupert at Renfrew Station na nagpapakita ng mga updated na boundaryCategories: Tagalog
Share Enero 2023 - Potensiyal na pagbabago sa boundary ng lugar ng pag-aaral (Tagalog) on Facebook Share Enero 2023 - Potensiyal na pagbabago sa boundary ng lugar ng pag-aaral (Tagalog) on Twitter Share Enero 2023 - Potensiyal na pagbabago sa boundary ng lugar ng pag-aaral (Tagalog) on Linkedin Email Enero 2023 - Potensiyal na pagbabago sa boundary ng lugar ng pag-aaral (Tagalog) link
<span class="translation_missing" title="translation missing: en-US.projects.blog_posts.show.load_comment_text">Load Comment Text</span>