Impormasyon sa Tagalog | Phase 2 | Information in Tagalog

Tinatrabaho ng Vancouver Board of Parks and Recreation ang pangunahing istratehiya para lumikha at sariwain ang mga sports field ng lungsod sa susunod na 10 taon. Ang Istratehiya ng Sport Field ay tutulong sa ating maunawaan ang kasalukuyang estado ng ating mga field at mabisang magplano para sa hinaharap.

Sa kasalukuyan, tayo ay nasa ating pangalawang yugto ng ugnayan. Gusto namin ang iyong feedback sa:

  • Draft Strategy Foundations na kasama ang:
    • Mga Patnubay na Prinsipyo
    • Mga Pangunahing Direksiyon
  • Balangkas ng Pamantayan sa Pagpili ng Site na gagamitin para kilalanin at unahin ang potensiyal na upgraded o mga bagong site ng sport field


Mayroong Phase 3 na Ugnayan sa tag-init ng 2023. Ang panghuling yugtong ito ng ugnayan ay hihingi ng input sa plano ng pagpapatupad ng Istratehiya na kikilala sa mga potensiyal na prayoridad na proyekto. Kakalap din ng feedback sa mga mas detalyadong rekomendasyon.

Pakibahagi ang mga nasasa-isip mo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng aming Phase 2 na survey. Pakigamit ang awtomatikong tool otulong sa pagsasalin, na nasa tuktok na kanan ng pahina.

Categories: Tagalog
Share Impormasyon sa Tagalog | Phase 2 | Information in Tagalog on Facebook Share Impormasyon sa Tagalog | Phase 2 | Information in Tagalog on Twitter Share Impormasyon sa Tagalog | Phase 2 | Information in Tagalog on Linkedin Email Impormasyon sa Tagalog | Phase 2 | Information in Tagalog link

Consultation has concluded

<span class="translation_missing" title="translation missing: en-US.projects.blog_posts.show.load_comment_text">Load Comment Text</span>