Thông tin bằng Tiếng Việt | Phase 2 | Information in Vietnamese

Sở Công viên và Giải trí Vancouver ( Vancouver Board of Parks and Recreation) đang thực hiện một chiến lược lớn nhằm xây dựng và tân trang các sân thể thao của thành phố trong vòng 10 năm tới. Chiến lược Phát triển Sân thể thao (Sport Field Strategy) sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hiện trạng các sân và lập kế hoạch hiệu quả cho tương lai.

Hiện chúng tôi đang trong đợt xin ý kiến công chúng giai đoạn hai. Chúng tôi muốn lấy ý kiến phản hồi của quý vị về:

  • Bản thảo Nền tảng Chiến lược (Draft Strategy Foundations) bao gồm:
    • Các Nguyên tắc Hướng dẫn
    • Các Phương hướng Chính yếu
  • Bản thảo Tiêu chí Lựa chọn Địa điểm (Draft Site Selection Criteria) sẽ được sử dụng để xác định và ưu tiên thực hiện các địa điểm sân thể thao mới hoặc được nâng cấp


Đợt Tham gia của Công chúng Giai đoạn 3 sẽ được thực hiện vào mùa hè năm 2023. Đợt xin ý kiến công chúng giai đoạn cuối cùng này sẽ thu thập ý kiến đóng góp về kế hoạch thực hiện Chiến lược, trong đó sẽ xác định các dự án ưu tiên tiềm tàng. Cũng sẽ thu nhận các ý kiến phản hồi về nhiều đề xuất chi tiết hơn.

Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của quý vị bằng cách tham gia Cuộc khảo sát giai đoạn 2 của chúng tôi. Vui lòng sử dụng công cụ dịch tự động, nằm ở phía trên cùng bên phải của trang.

Categories: Vietnamese
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
<span class="translation_missing" title="translation missing: en-US.projects.blog_posts.show.load_comment_text">Load Comment Text</span>