Ngân sách 2021 | Budget 2021

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Consultation has concluded

Vancouver Budget 2021 brand

Tiếng trung | Tiếng Punjabi | Tagalog | Tiếng Anh


Hãy chia sẻ ý kiến của quý vị với chúng tôi hôm nay

Mỗi năm, nhân viên Thành phố đều chuẩn bị một ngân sách hoạt động và ngân sách lớn hàng năm và kế hoạch tài chính 5 năm để Hội đồng Thành phố xem xét. Suốt mùa hè và cho đến đầu mùa thu, chúng tôi sẽ tiếp xúc với công chúng theo nhiều cách:

 • để nhận ý kiến đóng góp về các ưu tiên chi tiêu, và
 • để có được nhận xét của quý vị về cách Thành phố thay mặt quý vị quản lý tài chánh của thành phố.

Vào đầu tháng 12, dự thảo ngân sách cho năm 2021 sẽ được trình lên Hội đồng thành phố để xem xét và thông qua.


Các cách thức để quý vị có thể tham gia:

 • Hoàn tất bản khảo sát của chúng tôi để cho chúng tôi biết các ưu tiên của quý vị về việcThành phố chi tiêu và quản lý tiền thuế của quý vị – cuộc khảo sát kết thúc ngày 25 Tháng 9.
 • Hãy thử dùng công cụ tương tác mới ‘Cân bằng Ngân Sách’ (Balance the Budget) của chúng tôi để thử cân bằng ngân sách Thành phố và cho chúng tôi biết theo quý vị chúng tôi nên chi nhiều hơn hoặc ít hơn ở những chỗ nào.
 • Ghi tên phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Thành phố ngày 1 tháng 12 qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp - vancouver.ca/council-meetings
 • Liên lạc thẳng với Thị trưởng và Hội đồng qua vancouver.ca/contact-council
 • Chia sẻ những cơ hội này với những người trong giới quen biết của quý vị.

Tiếng trung | Tiếng Punjabi | Tagalog | Tiếng Anh


Hãy chia sẻ ý kiến của quý vị với chúng tôi hôm nay

Mỗi năm, nhân viên Thành phố đều chuẩn bị một ngân sách hoạt động và ngân sách lớn hàng năm và kế hoạch tài chính 5 năm để Hội đồng Thành phố xem xét. Suốt mùa hè và cho đến đầu mùa thu, chúng tôi sẽ tiếp xúc với công chúng theo nhiều cách:

 • để nhận ý kiến đóng góp về các ưu tiên chi tiêu, và
 • để có được nhận xét của quý vị về cách Thành phố thay mặt quý vị quản lý tài chánh của thành phố.

Vào đầu tháng 12, dự thảo ngân sách cho năm 2021 sẽ được trình lên Hội đồng thành phố để xem xét và thông qua.


Các cách thức để quý vị có thể tham gia:

 • Hoàn tất bản khảo sát của chúng tôi để cho chúng tôi biết các ưu tiên của quý vị về việcThành phố chi tiêu và quản lý tiền thuế của quý vị – cuộc khảo sát kết thúc ngày 25 Tháng 9.
 • Hãy thử dùng công cụ tương tác mới ‘Cân bằng Ngân Sách’ (Balance the Budget) của chúng tôi để thử cân bằng ngân sách Thành phố và cho chúng tôi biết theo quý vị chúng tôi nên chi nhiều hơn hoặc ít hơn ở những chỗ nào.
 • Ghi tên phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Thành phố ngày 1 tháng 12 qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp - vancouver.ca/council-meetings
 • Liên lạc thẳng với Thị trưởng và Hội đồng qua vancouver.ca/contact-council
 • Chia sẻ những cơ hội này với những người trong giới quen biết của quý vị.

 • Quý vị có sống, hoặc làm chủ / điều hành một doanh nghiệp, ở Vancouver không?

  Hãy dự cuộc khảo sát về ngân sách hàng năm của chúng tôi để cho chúng tôi biết về các ưu tiên của quý vị với việc chi tiêu của Thành phố vào năm 2021. Cuộc khảo sát này kết thúc ngày 25 Tháng 9, năm 2020.

  Làm cuộc khảo sát!

  Consultation has concluded
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link