Corner stores and more!

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
Illustration of a corner store located in a small apartment building, sidewalk seating, people walking and biking.

繁體中文 | 简体中文 | ਪੰਜਾਬੀ | Tagalog | Tiếng Việt | Español

The City of Vancouver is exploring ways to support existing and new corner stores, and other small-scale shops and services in residential areas.

Vancouver used to have lots of shops and services sprinkled throughout its neighbourhoods. At their peak, in the 1920s, there were approximately 260 active corner stores. However, when the first zoning bylaw was introduced, these stores were seen as less desirable, and planning regulations made them hard to build. The number of stores has been declining ever since.

Over the last few decades, there has been a renewed interest in supporting corner stores. Some small changes to zoning regulations have been made, but there is the opportunity to do more.

More recently, in 2022, Council approved the Vancouver Plan – a long-range strategy to guide growth and change in the city. One of the core objectives of the Plan is the creation of more complete neighbourhoods, where people have easy access to daily and weekly needs. Corner stores could play a role in helping to achieve that goal.

Get involved!

Our fall 2023 survey is now closed; however our digital mapping feature will remain open for a few more days. If you've got a story to share about a favourite corner store, click on the "Map" tab below and follow the instructions.

For more on the corner store project, read our background materials under Related Documents (English only).

Your feedback will be used to inform future policy and regulatory changes expected to take place in 2024. Results from this engagement process will be available later this year.

繁體中文 | 简体中文 | ਪੰਜਾਬੀ | Tagalog | Tiếng Việt | Español

The City of Vancouver is exploring ways to support existing and new corner stores, and other small-scale shops and services in residential areas.

Vancouver used to have lots of shops and services sprinkled throughout its neighbourhoods. At their peak, in the 1920s, there were approximately 260 active corner stores. However, when the first zoning bylaw was introduced, these stores were seen as less desirable, and planning regulations made them hard to build. The number of stores has been declining ever since.

Over the last few decades, there has been a renewed interest in supporting corner stores. Some small changes to zoning regulations have been made, but there is the opportunity to do more.

More recently, in 2022, Council approved the Vancouver Plan – a long-range strategy to guide growth and change in the city. One of the core objectives of the Plan is the creation of more complete neighbourhoods, where people have easy access to daily and weekly needs. Corner stores could play a role in helping to achieve that goal.

Get involved!

Our fall 2023 survey is now closed; however our digital mapping feature will remain open for a few more days. If you've got a story to share about a favourite corner store, click on the "Map" tab below and follow the instructions.

For more on the corner store project, read our background materials under Related Documents (English only).

Your feedback will be used to inform future policy and regulatory changes expected to take place in 2024. Results from this engagement process will be available later this year.

 • CLOSED: This survey has concluded.

  Background

  The City of Vancouver is considering ways to support existing and new corner stores, and other small-scale shops and services in residential areas. This is part of a broader, Council approved strategy to create more complete neighbourhoods, where people have easy access to daily and weekly needs.

  This survey invites you to share your thoughts on the types of commercial and other activities that you might like to see in these spaces, along with details about corner store buildings (height, location, etc.), and nearby public space. Feedback will be used to inform future policy and regulatory changes to support these neighbourhood businesses, expected to take place in 2024.

  The survey will take approximately 10-15 minutes to complete. It closes on Tuesday Oct. 10, 2023.  

  This survey is NOT about:

  • It does not cover stores and services found on larger commercially zoned retail streets (e.g., Commercial Drive, West 4th, Kingsway, Punjabi Market).
  • It does not concern home-based businesses, such as a home-office, or other activities conducted out of a home.   Take our survey
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  背景

  溫哥華市政府正在考慮對現有和新的街角小店及住宅區其他小型商店和服務提供支援的方式。 這是經市議會批准的更廣泛策略的一部分,旨在建立更完善的小社區,讓人們可以在小社區中輕鬆滿足每天和每周的日常需求。

  本問卷調查邀請您分享意見,包括您希望在這些空間看到哪些類型的商業和其他活動,以及有關街角小店建築(高度、位置等)和附近公共空間的詳細情況。為支持這些住宅社區內小生意而實施的政策和監管變化(預計於2024年進行),將會參考反饋內容。

  完成本問卷調查大約需時 10-15分鐘。 截止日期為2023年9月29日。  


  本問卷調查與以下內容無關

  • 它不包括較大商業區零售街道(例如: Commercial Drive、West 4th、Kingsway、Punjabi Market)上的商店和服務。
  • 它不涉及家居為本的商業,例如居家辦公室或其他在家庭住宅中進行的活動。 
  參加問卷調查
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  背景

  温哥华市政府正在考虑对现有和新的街角商店以及住宅区其他小型商店和服务提供支持的方式。这是经市议会批准的更广泛战略的一部分,目的是要创建更完整的邻里社区,让人们可以在邻里社区中轻松满足每天和每周的日常需求。

  该问卷调查邀请您分享您可能希望在这些空间看到哪些类型的商业和其他活动的看法,以及有关街角商店建筑(高度、位置等)和附近公共空间的详细情况。反馈内容将用于为未来支持这些住宅社区内企业的政策和监管变化(预计于2024年进行)提供参考信息。

  完成该问卷调查大约需要 10-15 分钟。截止日期为 2023  10  10 日。


  该问卷调查不是关于以下内容的:

  • 它不包括较大商业区零售街道(例如: Commercial Drive、West 4th、Kingsway、Punjabi Market)上的商店和服务。
  • 它不涉及以家庭为基础的企业,例如居家办公室或其他在家庭住宅中进行的活动。
  参加问卷调查
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  Background

  Isinasaalang-alang ng Lungsod ng Vancouver ang mga paraan para suportahan ang umiiral at mga bagong tindahan sa kanto, at mga ibang maliliit na tindahan at serbisyo sa mga residensiyal na lugar. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na istratehiya na inaprubahan ng Konseho upang lumikha ng mas kumpletong mga kapitbahayan, kung saan ang mga tao ay may madaling access sa araw-araw at lingguhang mga pangangailangan.

  Iniimbitahan ka ng survey na ito na ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga uri ng komersyal at iba pang aktibidad na maaaring gusto mong makita sa mga espasyong ito, kasama ang mga detalye tungkol sa mga gusali ng tindahan sa kanto (taas, lokasyon, atbp.), at kalapit na pampublikong espasyo. Ang pagpuna ay gagamitin para abisuhan ang patakaran sa hinaharap at mga pangregulatoryong pagbabago para suportahan ang mga negosyong ito sa kapitbahayan, na inaasahang maganap sa 2024.

  Ang survey ay aabutin ng tinatayang 10-15 minuto para makumpleto. Magsasara ito sa Oktubre 10, 2023.

  Ang survey na ito ay HINDI tungkol sa:

  • Hindi nito masasaklawan ang mga tindahan at serbisyong mahahanap sa mas malalaking nasa komersiyal na sona ng mga kalye na may tingian (hal., Commercial Drive, West 4th, Kingsway, Punjabi Market).
  • Hindi nito isinasaalang-alang ang mga negosyong nasa bahay, tulad ng home-office, o mga ibang aktibidad na isinasagawa sa labas ng tahanan. 


  Punan ang survey
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  ਪਿਛੋਕੜ

  ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਨਰ ਸਟੋਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।

  ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਨਰ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਉਚਾਈ, ਸਥਾਨ, ਆਦਿ), ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

  ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

   

  ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ:

  • ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਨਬੱਧ ਰਿਟੇਲ ਸਟ੍ਰੀਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰਾਈਵ, ਵੈਸਟ 4th, ਕਿੰਗਸਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ) 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਇਹ ਘਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਮ-ਆਫ਼ਿਸ, ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
  ਸਰਵੇਖਣਭਰੋ
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  Antecedentes

  La ciudad de Vancouver está explorando formas de apoyar a las tiendas de barrio nuevas y existentes, así como a otros pequeños comercios y servicios en las zonas residenciales. Esto forma parte de una estrategia general, aprobada por el Consejo, para crear barrios con más servicios, donde la gente tenga fácil acceso a sus necesidades diarias y semanales.

  Esta encuesta le invita a compartir sus opiniones sobre los tipos de actividades comerciales y de otra índole que le gustaría ver en estos espacios, junto con detalles sobre los edificios de las tiendas de barrio (altura, ubicación, etc.), y el espacio público cercano. Los comentarios se utilizarán para informar sobre futuros cambios en las políticas y normativas de apoyo a estos negocios de barrio, previstos para 2024.

  Completar la encuesta le llevará aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Se cierra el 10 de octubre de 2023.


  Esta encuesta NO abarca lo siguiente:

  • No abarca las tiendas y servicios que se encuentran en las grandes calles comerciales (p. ej., Commercial Drive, West 4th, Kingsway, Punjabi Market).
  • No tiene que ver con los negocios caseros, como una oficina en casa, u otras actividades que se realicen fuera de una vivienda. 
  Responda la encuesta
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  Thông tin chung

  Thành phố Vancouver đang xem xét những cách để hỗ trợ các cửa hàng góc phố hiện có và mới mở, cùng với đó là các cửa hàng và dịch vụ quy mô nhỏ trong các khu dân cư. Việc này nằm trong chiến lược rộng hơn do Hội đồng phê duyệt về việc tạo ra thêm những khu dân cư hoàn chỉnh để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận nhu cầu hàng ngày và hàng tuần.

  Khảo sát này mời quý vị chia sẻ những suy nghĩ về các loại hình thương mại cũng như các hoạt động khác mà quý vị muốn thấy tại những không gian này, cùng với chi tiết về các cửa hàng góc phố (độ cao, địa điểm, v.v.) và không gian công cộng ở gần. Phản hồi sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin cho những thay đổi về chính sách và quy định trong tương lai, dự kiến diễn ra vào năm 2024, nhằm hỗ trợ những doanh nghiệp trong khu dân cư này.

  Thời gian thực hiện cuộc khảo sát sẽ mất khoảng 10-15 phút. Cuộc khảo sát này sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 10 năm 2023.


  Cuộc khảo sát này KHÔNG bao gồm:

  • Các cửa hàng và dịch vụ tại những tuyến phố bán lẻ thuộc khu thương mại lớn hơn (ví dụ, Commercial Drive, West 4th, Kingsway, Punjabi Market).
  • Các doanh nghiệp tại nhà, như văn phòng tại nhà hay các hoạt động khác được thực hiện tại nhà. 
  Điền vào khảo sát
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
Page last updated: 22 Nov 2023, 12:19 PM