• Get Involved!

  Share Get Involved! on Facebook Share Get Involved! on Twitter Share Get Involved! on Linkedin Email Get Involved! link
  CLOSED: This discussion has concluded.

  Get Involved!

  Should the City allow more types of small-scale shops and services in residential areas? If yes, what types of businesses should be allowed? Where should stores be located? These are some of the questions we’re looking to answer.

  Learn more, or share your thoughts and ideas through the following means:

  Your feedback will be used to inform future policy and regulatory changes expected to take place in 2024. Results from this engagement process will be available later this year.

 • 一同發聲!(Traditional Chinese)

  Share 一同發聲!(Traditional Chinese) on Facebook Share 一同發聲!(Traditional Chinese) on Twitter Share 一同發聲!(Traditional Chinese) on Linkedin Email 一同發聲!(Traditional Chinese) link
  CLOSED: This discussion has concluded.

  市政府應否准許在住宅區中建立/設立更多類型的小型商店和服務機構? 如果是,應批准哪些類型的商店或機構? 商店應設立在什麼位置? 我們希望就這些問題取得答案。

  瞭解更多資訊,或通過以下方式分享您的想法和意見:

  • 參與我們的簡短問卷調查(截止日期:2023 10 10 日,星期五)
  • 參與我們的快閃公眾參與活動
  • 閱讀我們的背景資料及20211月的議會報告(只有英語版本)

  我們預計於2024年實施未來政策和監管改變時,將會參考您的意見。 這一公眾參與活動的結果將於今年稍後公佈。

 • 参与其中!(Simplified Chinese)

  Share 参与其中!(Simplified Chinese) on Facebook Share 参与其中!(Simplified Chinese) on Twitter Share 参与其中!(Simplified Chinese) on Linkedin Email 参与其中!(Simplified Chinese) link
  CLOSED: This discussion has concluded.

  市政府是否应允许在住宅区中建设/设立更多类型的小型商店和服务机构?如果是,那么应允许哪些类型的商店或机构?商店应设立在什么位置?这些是我们希望得到回答的一些问题。

  了解更多信息,或通过以下方式分享您的想法和意见:

  • 参与我们简短的问卷调查(截止日期:2023 10 10 日,星期五)
  • 参与我们的快闪公众参与活动
  • 阅读我们的背景材料以及20211月版议会报告(仅有英语版本)

  您的反馈将用于为预计于2024年进行的未来政策和监管变化提供参考信息。这一公众参与活动过程的结果将于今年晚些时候公布。

 • Maugnay! (Tagalog)

  Share Maugnay! (Tagalog) on Facebook Share Maugnay! (Tagalog) on Twitter Share Maugnay! (Tagalog) on Linkedin Email Maugnay! (Tagalog) link
  CLOSED: This discussion has concluded.

  Dapat bang payagan ng Lungsod ang mas maraming klase ng maliliit na tindahan at serbisyo sa mga residensiyal na lugar? Kung oo, anong mga klase ng negosyo ang dapat payagan? Saan dapat naroon ang mga tindahan? Ito ang ilang mga tanong na hinahanapan naming masagot.

  Matuto pa, o ibahagi ang mga nasasaisip mo at mga ideya sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan:

  • Gawin ang ating maikling survey (Deadline sa Biyernes, Oktubre 10, 2023)
  • Dumalo sa isa sa aming mga pop-up na engagement event
  • BASAHIN ang aming mga background na materyales at Ulat ng Konseho noong Enero 2021 (Ingles lang)

  Ang pagpuna mo ay gagamitin para abisuhan ang patakaran sa hinaharap at mga pangregulatoryong pagbabagong inaasahang maganap sa 2024. Ang mga resulta mula sa proseso ng pakikipag-ugnayang ito ay magagamit sa huling bahagi ng taong ito.

 • ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ! (Punjabi)

  Share ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ! (Punjabi) on Facebook Share ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ! (Punjabi) on Twitter Share ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ! (Punjabi) on Linkedin Email ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ! (Punjabi) link
  CLOSED: This discussion has concluded.

  ਕੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ-ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ।

  ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

  • ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ (ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 10, 2023, 2023 ਹੈ)
  • ਸਾਡੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
  • ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਪੜ੍ਹੋ

  ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

 • ¡Participe! (Spanish)

  Share ¡Participe! (Spanish) on Facebook Share ¡Participe! (Spanish) on Twitter Share ¡Participe! (Spanish) on Linkedin Email ¡Participe! (Spanish) link
  CLOSED: This discussion has concluded.

  ¿Debería la ciudad permitir más tipos de pequeños comercios y servicios en las zonas residenciales? En caso afirmativo, ¿qué tipos de negocios deberían permitirse? ¿Dónde deberían ubicarse las tiendas? Estas son algunas de las preguntas a las que queremos dar respuesta.

  Obtenga más información o comparta sus opiniones e ideas a través de los siguientes medios:

  • Responda a nuestra breve ENCUESTA (Fecha límite: viernes 10 de octubre de 2023)
  • Asista a uno de nuestros Eventos de Participación POP-UP
  • LEA nuestro material informativo y el Informe del Consejo de enero de 2021 (solo en inglés)

  Sus comentarios se utilizarán para orientar futuros cambios reglamentarios y de políticas previstas para 2024. Los resultados de este proceso de participación estarán disponibles a finales de este año.

 • Hãy tham gia! (Vietnamese)

  Share Hãy tham gia! (Vietnamese) on Facebook Share Hãy tham gia! (Vietnamese) on Twitter Share Hãy tham gia! (Vietnamese) on Linkedin Email Hãy tham gia! (Vietnamese) link
  CLOSED: This discussion has concluded.

  Thành phố có nên cho phép xây dựng thêm nhiều loại cửa hàng và dịch vụ quy mô nhỏ tại các khu dân cư không? Nếu có, nên cho phép những loại hình kinh doanh nào? Các cửa hàng nên được bố trí ở đâu? Đây là một số câu hỏi mà chúng tôi muốn xin ý kiến đóng góp từ quý vị.

  Hãy tm hiểu thêm, hoặc chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của quý vị thông qua:

  • Tham gia KHẢO SÁT ngắn của chúng tôi (Thời hạn chót là thứ Sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2023)
  • Tham gia một trong số Các sự kiện Quảng bá Có sự tham gia của Công chúng
  • ĐỌC các tài liệu căn bản và Báo cáo của Hội đồng vào tháng Một năm 2021 (chỉ có bản tiếng Anh)

  Phản hồi của quý vị sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin cho những thay đổi về chính sách và quy định trong tương lai, dự kiến diễn ra vào năm 2024. Kết quả của tiến trình khảo sát này sẽ được công bố sau trong năm nay.