Hastings-Sunrise (Adanac Overpass) traffic calming

Share Hastings-Sunrise (Adanac Overpass) traffic calming on Facebook Share Hastings-Sunrise (Adanac Overpass) traffic calming on Twitter Share Hastings-Sunrise (Adanac Overpass) traffic calming on Linkedin Email Hastings-Sunrise (Adanac Overpass) traffic calming link
Photo of people driving and cycling along Adanac St

繁體中文 | 简体中文 | Tiếng Việt

What’s happening?

We’re working to implement quick-build traffic calming measures in the Hastings-Sunrise (Adanac Overpass) neighbourhood as part of the Neighbourhood Traffic Management Program.

These quick-build traffic calming measures will help address higher than desirable vehicle volumes and speeds in the neighbourhood. We are also planning an upgrade to Adanac St. to make it safer for people walking, cycling and driving.

Background:

This project engaged the community in assessing and implementing on-street changes to help address neighbourhood traffic and improve safety for all.

Next steps

Thank you to everyone who participated in our final phase of engagement. Staff have reviewed community feedback and have refined the neighbourhood traffic calming implementation plan (PDF, 7.2 MB). Traffic calming measures will begin implementation in fall 2024.

繁體中文 | 简体中文 | Tiếng Việt

What’s happening?

We’re working to implement quick-build traffic calming measures in the Hastings-Sunrise (Adanac Overpass) neighbourhood as part of the Neighbourhood Traffic Management Program.

These quick-build traffic calming measures will help address higher than desirable vehicle volumes and speeds in the neighbourhood. We are also planning an upgrade to Adanac St. to make it safer for people walking, cycling and driving.

Background:

This project engaged the community in assessing and implementing on-street changes to help address neighbourhood traffic and improve safety for all.

Next steps

Thank you to everyone who participated in our final phase of engagement. Staff have reviewed community feedback and have refined the neighbourhood traffic calming implementation plan (PDF, 7.2 MB). Traffic calming measures will begin implementation in fall 2024.

 • Traffic calming implementation plan

  Share Traffic calming implementation plan on Facebook Share Traffic calming implementation plan on Twitter Share Traffic calming implementation plan on Linkedin Email Traffic calming implementation plan link

  Following engagement with community members in 2023, a refined traffic calming plan (PDF, 7.2 MB) has been developed. Based on what we heard from the community, we:

  • Adjusted the types and locations of traffic calming measures
  • Added additional measures to lower vehicle speeds, like speed humps
  • Reworked diversionary measures to simplify access to community destinations while still discouraging shortcutting
  • Added pedestrian safety improvements like painted or raised crossings

  Traffic calming measures are expected to start implementation in fall 2024 and will be monitored, adjusted or removed if needed. Changes to Adanac Street (Boundary Road to Rupert Street) are expected to start sometime after 2026. Local residents will be engaged on a more advanced design prior to construction.

 • Phase 2 public engagement summary

  Share Phase 2 public engagement summary on Facebook Share Phase 2 public engagement summary on Twitter Share Phase 2 public engagement summary on Linkedin Email Phase 2 public engagement summary link

  March 18, 2024

  In September 2023, we engaged the community on a proposed traffic calming plan. This included a proposed redesign of Adanac Street.

  We collected feedback through five community touchpoints:

  1. Online survey on Shape Your City (from August 30 to September 29, 2023).
  2. Virtual workshop on September 20, 2023.
  3. Two pop-up events at Hastings Community Centre on September 14 and 21, 2023, and one pop-up event at Adanac Park on September 16, 2023.
  4. Meetings with neighbourhood stakeholders.
  5. Emails to adanac-overpass@vancouver.ca from residents and businesses.

  The engagement summary provides an overview of the comments heard and themes that emerged on measures to slow vehicle speeds and reduce volumes, and the proposed upgrades to Adanac Street.

  We will consider this feedback as we finalize the traffic calming plan and share it with the community in spring 2024.

 • Summer 2023 engagement opportunities

  Share Summer 2023 engagement opportunities on Facebook Share Summer 2023 engagement opportunities on Twitter Share Summer 2023 engagement opportunities on Linkedin Email Summer 2023 engagement opportunities link

  We heard that you and your neighbours want:

  • The Adanac Overpass to stay open to people driving, walking, biking, and taking transit
  • Fewer vehicles traveling through the neighbourhood
  • Neighbourhood streets with lower speeds
  • Better street crossings for people walking
  • To feel safer biking on Adanac St.

  You can learn more and provide your feedback about the proposed traffic calming measures and the redesign of Adanac St.:

  1. Take a look at our information package (PDF, 12.4MB)
   • Contains information about the proposed vehicle volume and speed reduction measures, and the redesign of Adanac St. from Boundary Rd. to Rupert St.
  2. Give your feedback on a survey:
   • Complete our survey between Wednesday, Aug. 30 and Friday, Sept. 29, 2023.
  3. Join a workshop:
   • Attend an online workshop to learn about the proposed traffic calming measures and Adanac St. redesign:
    • Wednesday, Sept. 20, 2023 (6:30 - 8pm)
  4. Attend an in-person pop-up event to learn about the proposed traffic calming measures and Adanac St. redesign
   • Thursday, Sept. 14, 2023, Hastings Community Centre, 2:30 – 6pm
   • Saturday, Sept. 16, 2023, Adanac Park (playground), 9:00am – 1:00pm
   • Thursday, Sept. 21, 2023, Hastings Community Centre, 2:30 – 6pm
 • Cập nhật mùa hè Tiếng Việt 2023

  Share Cập nhật mùa hè Tiếng Việt 2023 on Facebook Share Cập nhật mùa hè Tiếng Việt 2023 on Twitter Share Cập nhật mùa hè Tiếng Việt 2023 on Linkedin Email Cập nhật mùa hè Tiếng Việt 2023 link

  Thành phố muốn triển khai các biện pháp giảm tiốc độ giao thông thiết lập nhanh trong khu dân cư của quý vị vào năm 2024. Dựa trên phản hồi của cộng đồng vào đầu năm nay, Thành phố đã có một gói các biện pháp giảm tốc độ giao thông hướng tới giải quyết lưu lượng và tốc độ cao của xe cộ.

  Ngoài ra, Thành phố đã phát triển các ý tưởng tái thiết lâu dài đường Adanac St giữa đường Boundary Rd. và đường Rupert St để cải thiện sự an toàn, thoải mái và khả năng tiếp cận cho tất cả người sử dụng đường bộ.

  Chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của quý vị về các biện pháp được đề xuất.

  1. Tham d hi tho trc tuyến (bằng tiếng Anh) vào Thứ Tư, ngày 20 tháng 9 lúc 6:30 chiều.
  2. Trc tiếp tam d s kin (với nhân viên nói tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại) vào những ngày và địa điểm sau:
   • Thứ Năm, ngày 14 tháng 9, 2:30 chiều - 6:00 chiều, Trung tâm Cộng đồng Hastings
   • Thứ Bảy, ngày 16 tháng 9, 9:00 sáng – 1:00 chiều, Công viên Adanac (gần sân chơi)
   • Thứ Năm, ngày 21 tháng 9, 2:30 chiều - 6:00 chiều, Trung tâm Cộng đồng Hastings
  3. Tham gia kho sát trc tuyến (bằng tiếng Anh) từ Thứ Tư ngày 30 tháng 8 đến Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023.
   • Quý vị có thể tham gia khảo sát qua điện thoại. Vui lòng gọi số 3-1-1 trước Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023. Quý vị sẽ được chào đón bằng một lời nhắn tự động. Vui lòng giữ máy cho đến khi có người tiếp chuyện quý vị và cho biết ngôn ngữ mà quý vị muốn sử dụng.

  Truy cập shapeyourcity.ca/adanac-overpass xem những thay đổi được đề xuất, ghi tên dự hội thảo và tham gia khảo sát.

  Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về dự án này, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi qua email theo địa chỉ adanac-overpass@vancouver.ca hoặc gọi số 3-1-1.

 • 2023 夏季最新报告 (简体中文)

  Share 2023 夏季最新报告 (简体中文) on Facebook Share 2023 夏季最新报告 (简体中文) on Twitter Share 2023 夏季最新报告 (简体中文) on Linkedin Email 2023 夏季最新报告 (简体中文) link

  市政府计划在您的居民区附近实行可快速安装的交通宁静化措施。根据社区今年早期的反映,市政府拟定了一套帮助交通减量、减速的措施。

  在此之上,市政府还拟定了重建Adanac街从Boundary路到Rupert街路段的长线规划方案, 目的是提升大家使用道路时的安全感、舒适感、和无障碍环境。

  我们希望能聆听您对交通措施提案的意见。

  1. 参加线上研讨会 (英文)。研讨会将在9月20日(星期三)傍晚6:30举行。
  2. 参与线下活动。我们有以下几个时间和地点 (现场均有提供国粤双语翻译):
   • 9月14日(星期四)下午2:30至下午6:00,在喜士定社区中心(Hastings Community Centre)举行
   • 9月16日(星期六)上午9:00至下午1:00,在Adanac公园儿童操场附近举行
   • 9月21日(星期四)下午2:30至下午6:00,在喜士定社区中心(Hastings Community Centre)举行
  3. 填写网上的调查问卷(英文)。问卷在8月30日(星期三)到9月29日(星期五)之间开放
   • 您还可以通过电话来填写问卷。请在9月29日 (星期五)之前拨打3-1-1。 您会先听到一条自动的语音信息。请不要挂机, 一直等到服务人员接听,然后告诉他们您的服务语言偏好。如有需要,有人可以为您提供中文电话服务,帮助您完成问卷。

  您可以在 shapeyourcity.ca/adanac-overpass 网站上浏览我们提议的变化、报名参加研讨会、和填写调查问卷。您也可以查看我们的信息板 (PDF, 12.4 MB)来了解详情。

  如果您对我们的项目有任何疑问,请通过电子邮箱联系我们(邮箱地址:adanac-overpass@vancouver.ca),或者致电3-1-1。

 • 2023 夏季最新報告 (繁體中文)

  Share 2023 夏季最新報告 (繁體中文) on Facebook Share 2023 夏季最新報告 (繁體中文) on Twitter Share 2023 夏季最新報告 (繁體中文) on Linkedin Email 2023 夏季最新報告 (繁體中文) link

  市政府計劃在您的居民區附近實行可快速安裝的交通寧靜化措施。根據社區今年早期的反映,市政府擬定了一套幫助交通減量、減速的措施。

  在此之上,市政府還擬定了重建Adanac街從Boundary路到Rupert街路段的長線規劃方案, 目的是提升大家使用道路時的安全感、舒適感、和無障礙環境。

  我們希望能聆聽您對交通措施提案的意見。

  1. 參加線上研討會 (英文)。研討會將在9月20日(星期三)傍晚6:30舉行。
  2. 參與線下活動。我們有以下幾個時間和地點 (現場均有提供國粵雙語翻譯):
   • 9月14日(星期四)下午2:30至下午6:00,在喜士定社區中心(Hastings Community Centre)舉行
   • 9月16日(星期六)上午9:00至下午1:00, 在Adanac公園兒童操場附近舉行
   • 9月21日(星期四)下午2:30至下午6:00,在喜士定社區中心(Hastings Community Centre)舉行
  3. 填写网上的调查问卷(英文)。問卷在8月30日(星期三)到9月29日(星期五)之間開放。
   • 您還可以通過電話來填寫問卷。請在9月29日 (星期五)之前撥打3-1-1。您會先聽到一條自動的語音信息。請不要挂機, 一直等到服務人員接聽,然後告訴他們您的服務語言偏好。如有需要,有人可以為您提供中文電話服務,幫助您完成問卷。

  您可以在 shapeyourcity.ca/adanac-overpass 網站上浏覽我們提議的變化、報名參加研討會、和填寫調查問卷。您也可以查看我們的信息板 (PDF, 12.4 MB)來了解詳情。

  如果您對我們的項目有任何疑問,請通過電子郵箱聯系我們(郵箱地址:adanac-overpass@vancouver.ca),或者致電3-1-1。

 • Spring 2023 information boards, survey and workshops

  Share Spring 2023 information boards, survey and workshops on Facebook Share Spring 2023 information boards, survey and workshops on Twitter Share Spring 2023 information boards, survey and workshops on Linkedin Email Spring 2023 information boards, survey and workshops link

  Get involved with the Hastings-Sunrise (Adanac Overpass) traffic calming project.

  1. Learn more about the traffic calming project:
   • Take a look at our information boards (PDF, 8.1MB) which contain more information about the project, the vehicle volumes and speeds data collected, and potential traffic calming measures.
  2. Give your feedback on a survey:
   • Complete our survey between Friday, March 17 and Friday, April 28, 2023.
  3. Join a workshop:
   • As part of the first phase of public engagement, we are hosting online workshops in April to share details and gather feedback. Join staff in a workshop to go through the Neighbourhood Traffic Management Programand provide your feedback on vehicle volumes, speeds and potential traffic calming measures for this area. Registration is required to join the workshops on WebEx. All workshops will be the same. Please sign up for one of the following dates:
    • Tuesday, April 4, 6:30 – 8:00 pm
    • Wednesday, April 5, 6:30 – 8:00 pm
    • Thursday, April 13, 6:30 – 8:00 pm
  4. Share your areas of concern on our map between Friday, March 17 and April 28, 2023.
 • Tiếng Việt

  Share Tiếng Việt on Facebook Share Tiếng Việt on Twitter Share Tiếng Việt on Linkedin Email Tiếng Việt link

  Thành Phố đang lập kế hoạch thực hiện các biện pháp giảm tốc độ xe cộ (traffic calming) cho khu vực Hastings-Sunrise (Cầu vượt Adanac). Dự án giảm tốc độ xe cộ này nhằm thu hút cộng đồng tham gia đánh giá, thiết kế và thực hiện các biện pháp giảm tốc độ xe cộ để giúp giải quyết những khó khăn do xe cộ gây ra cho khu dân cư. Chúng tôi mời quý vị tham gia vào giai đoạn đầu tiên của tiến trình tham gia hai giai đoạn để chia sẻ phản hồi của quý vị liên quan đến những mối quan ngại về giao thông trong khu vực, chẳng hạn như lưu lượng giao thông hoặc các cân nhắc về tốc độ và sự an toàn. Khảo sát trực tuyến của chúng tôi bằng tiếng Anh, song quý vị có thể tìm thấy công cụ dịch tự động nằm ở phía trên cùng bên phải của trang mạng này: www.shapeyourcity.ca/adanac-overpass

  Để chia sẻ ý kiến đóng góp của mình qua điện thoại bằng tiếng Việt, vui lòng gọi đến số 3-1-1 trước Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023. Quý vị sẽ được chào đón bằng một tin nhắn thoại tự động. Vui lòng giữ máy cho đến khi quý vị nói chuyện với một người và báo cho họ thứ tiếng mà quý vị muốn sử dụng.

  Quý vị cũng có thể đưa ra phản hồi bằng tiếng Việt qua email đến adanac-overpass@vancouver.ca.

 • 简体中文

  Share 简体中文 on Facebook Share 简体中文 on Twitter Share 简体中文 on Linkedin Email 简体中文 link

  市政府现正对喜士定日升(Adanac Overpass)区的交通纾缓措施进行规划。该交通纾缓项目旨在让社区参与评估、设计和实施交通纾缓措施,以帮助应对社区交通挑战。我们有两阶段公众参与流程,现邀请您参与第一步的过程,就是分享您对该地区交通问题的反馈,例如交通量或速度和安全考量。我们的在线调查是英文版本,但设有一个自动翻译工具,您可以在本网页的右上角找到:www.shapeyourcity.ca/adanac-overpass

  您可以通过电话用中文进行反馈,请在2023年4月28日 (星期五) 之前拨打:3-1-1。您将收到一条自动语音消息。请保持在线状态,直到您与工作人员交流,并告知您的首选交流语言。

  您还可以通过电子邮箱用中文进行反馈,电子邮箱地址:adanac-overpass@vancouver.ca.

 • 繁體中文

  Share 繁體中文 on Facebook Share 繁體中文 on Twitter Share 繁體中文 on Linkedin Email 繁體中文 link

  市政府現正對喜士定日升(Adanac Overpass)區的交通紓緩措施進行規劃。該交通紓緩項目旨在讓社區參與評估、設計和實施交通紓緩措施,以助應對社區的交通挑戰。我們有兩階段公眾參與流程,現在邀請您參與第一步的過程,就是分享您對該地區交通問題的看法,例如交通量或速度和安全考量。我們的線上調查是英文的版本,但設有一個自動翻譯工具,您可以在本網頁的右上角找到:www.shapeyourcity.ca/adanac-overpass

  您可以通過電話用中文進行反饋,請在2023年4月28日(星期五)之前撥打:3-1-1。您將收到一條自動語音消息。請留在線上,直到您與工作人員交流,並告知您的首選交流語言。

  您還可以通過電子郵箱用中文分享您的看法,電子郵件地址:adanac-overpass@vancouver.ca

Page last updated: 11 Jul 2024, 04:29 PM